Satsingsområder

Språk og språkinnlæring

Vormedal barnehage jobber spesielt med språk og språkinnlæring.

Et av våre mål er at hele personalgruppen skal øke sin kompetanse om barns språkutviking og viktigheten av tidlig innsats i forhold til språkinnlæring

Vormedal barnehage har valgt å ha særlig fokus på å være “bevisste språklige rollemodeller som inkluderer alle barn i språkaktiviteter”. Vi vil også ha fokus på måltid som en god språkarena.

I dette arbeidet samarbeider vi med andre barnehager som også jobber med det samme tema samt med lesesenteret i Stavanger som gir oss veiledning etter hvert. 

De utrolige årene

“De utrolige årene” er et annet område vi jobber med i barnehagen. 

De Utrolige Årene fokuserer på å fremme lek og positivt samvær mellom barn og voksne da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling. Det er et universalforebyggende program for å øke relasjonskompetanse og gruppeledelsesferdigheter hos personalet, og fremme sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn. I dette arbeidet jobber vi med ulike  begreper, særlig med fokus på følelser, problemløsningsferdigheter og vennskap. Dette handler også om å forebygge og håndtere mobbing.                

De eldste i barnehagen vil være en del av Dinosaurskolen. Dette er et pedagogisk opplegg som støtter det barna har fått oppleve/høre om tidligere år gjennom de utrolige årene

Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt barnas selvbilde og opplevelse av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsing og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Målet er å bli en god venn. 

I Vormedal barnehage er Dinosaurskolen vår førskolegruppe. 

Vormedal barnehage vil bidra til at barna utvikler evne til å ha omsorg for andre og tro på seg selv.

Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Velkommen til oss! 


Har du hørt Diggisangen?